KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 pkt 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Vrexel z siedzibą przy
  ul. Strzeleckiej 11, 61-845 Poznań. Dane do korespondencji: Fundacja Vrexel, ul. Strzelecka 11, 61-845 Poznań lub adres e-mail: vrexel.fundacja@gmail.com
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem: dawid.nogaj@bezpieczne-dane.eu.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie 6 ust. 1 lit. f RODO, , tj. w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów polegających na udzieleniu odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym oraz dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń..
 4. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu udzielenia Państwu odpowiedzi na zadane pytanie poprzez formularz kontaktowy.
 5. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom,
  w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą także m.in. dostawcy usług zaopatrujących administratora danych w rozwiązania techniczne oraz zarządzanie organizacją, podmioty świadczący usługi prawne i doradcze oraz podmioty udzielające pomoc administratorowi danych w dochodzeniu należnych roszczeń.
 7. Posiadają Państwo prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych;
  2. żądania sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  3. żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  4. żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 1. Dane osobowe należące do Państwa mogą podlegać profilowaniu i analizowaniu
  w systemach analitycznych w tym Google Analytics, a co za tym idzie, mogą być przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 2. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania oraz, w przypadku zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, do czasu ich przedawnienia wynikającego z przepisów prawa..
 3. Jeżeli Państwo uważają, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie
  z prawem, można wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Tłumacz »